Skip to main content

Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOSTĘPU ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU EDUKACYJNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGCZNEJ – AKADEMIA KOORDYNATORA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

1. Postanowienia Ogólne

 1. AKADEMIA KOORDYNATORA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ (AKOO) jest portalem edukacyjno-społecznościowym, udostępnianym koordynatorom opieki onkologicznej oraz wszystkim lekarzom posiadającym prawo wykonywania zawodu (warunkowo udostępniany również wybranym instytucjom i osobom nie należącym do powyższej grupy zawodowej).
 1. AKOO powstał z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i jest zarządzony i redagowany przez lekarzy wskazanych przez zarząd PTGO.
 2. Koordynatorem technicznym AKOO jest firma Medical Art Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa.
 3. Administratorem bazy danych AKOO jest Medical Art. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa.
 4. Użytkownikami AKOO są koordynatorzy opieki onkologicznej oraz  lekarze, którzy prawidłowo dokonają rejestracji zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 5. Celem AKOO jest stworzenie bazy informacyjno – szkoleniowej dla koordynatorów opieki onkologicznej.

2. Poufność danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych AKOO jest Medical Art Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa
 2. Naczelną zasadą Administratora AKOO jest poszanowanie prywatności i poufności danych Użytkowników portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Każdy z użytkowników AKOO ma wgląd do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawy lub usunięcia.
 4. Dane osobowe użytkowników nie są udzielane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.
 5. Administrator AKOO ma prawo wykorzystywać konta pocztowe podane przez użytkowników portalu w celach komercyjnych tj. do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym.
 6. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze. zm.)oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Administrator bazy danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
 8. Szczegóły odnośnie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników AKOO dostępne są w Polityce Prywatności AKOO.

3. Rejestracja Użytkowników

 1. Użytkownikiem AKOO może zostać osoba która spełnia warunki zawarte w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu oraz dokona rejestracji zgodnie z opisanymi procedurami.
 2. Rejestracji można dokonać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie www.akoo.pl lub poprzez zgłoszenie chęci rejestracji do administratora Portalu w wersji pisemnej.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do weryfikacji telefonicznej lub e-mail, danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub zgłoszonych pisemnie do administratora.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.).
 5. Użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania (również wobec otrzymywania korespondencji handlowej). Każdy Użytkownik może tego dokonać, wysyłając sprzeciw listownie na adres Administratora baz danych. (Dz.U. Nr 144,poz.1204)
 6. Akademia Koordynatora Opieki Onkologicznej (AKOO) jest dostępna nieodpłatnie po rejestracji na stronie www.akoo.pl

4. Prawa Administratora Portalu

Administrator AKOO zastrzega sobie prawo do:

 1. edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania AKOO bez podania przyczyny,
 2. usunięcia z listy użytkowników portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług AKOO w przypadku, gdy użytkownik działa niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,
 3. odmowy rejestracji i dostępu do AKOO osobom nie spełniającym wymogu zawartego w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu,
 4. odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 5. wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

5. Przeniesienie odpowiedzialności

Administrator AKOO nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. formę i treść informacji i danych mających charakter komercyjny pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 2. jakość usług oferowanych przez firmę internetową obsługującą użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez użytkownika (na przykład: łatwość połączenia z internetem, związany z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez użytkownika, czas potrzebny na kopiowanie informacji z AKOO, niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego użytkownika, itp.),
 3. brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie AKOO związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi związanymi z portalem,
 4. konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, i działalnością innych użytkowników portalu hematologicznego
 5. konsekwencje dostępu do AKOO osób trzecich, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z AKOO poprzez podanie hasła.

6. Prawa autorskie

 1. Nazwa Akademia Koordynatora Opieki Onkologicznej jest własnością Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Używanie tej nazwy i znaku wymaga pisemnej zgody PTGO.
 2. Zabronione jest kopiowanie i przesyłanie zasobów AKOO bez pisemnej zgody Administratora Portalu.

7. Postanowienia końcowe

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie komentarze, uwagi i pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@akoo.pl